പ്രഭാതത്തിൽ പൊൻകതിരിന്റെ ചെമ്പ പുട്ട് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഏറെയാണ്...


പ്രഭാതത്തിൽ  പൊൻകതിരിന്റെ ചെമ്പ പുട്ട് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഏറെയാണ്.... പലതരം പൂട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും  പൊൻകതിരിന്റെ ചെമ്പ പുട്ട് ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒന്നാണ്... മാത്രമല്ല  പൊൻകതിരിന്റെ ചെമ്പ പുട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക്‌ ചെയ്യാൻഉള്ള ഉണർവും ഉന്മേഷവും കിട്ടുന്നു... പ്രഭാതത്തിൽ  പൊൻകതിരിന്റെ ചെമ്പ പുട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ല ആശയങ്ങൾകൂ നല്ല രീതിയിൽ ഉന്മേഷതോഡ വർക്ക്‌ ചെയ്യാൻ സാദിക്കും.... മാത്രമല്ല അരിയുടെ അവസാനത്ത ഉമി കളയാത്ത ആരോഗ്യപരമായ ഒന്നാണ് പൊൻകതിരിന്റെ ചെമ്പ പുട്ട്